Download > Privacy reglement Betervenlo BV

 

Download > Klachten reglement Betervenlo BV

 

Wij zijn aangemeld bij:

 

College Bescherming Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

 

Klachtenprocedure

De missie van Ambaum Arbeids Analyse – Betervenlo BV is de meest kwalitatieve, kleurrijke en resultaatgerichte dienstverlener in het brede werkveld van arbeid en verzuim te zijn. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de uitvoering van uw traject of de bij uw traject betrokken medewerker(s). Dat horen wij dan graag van u. Een klacht betekent namelijk dat er iets is mis gegaan met onze dienstverlening. Het is dus niet alleen voor u, maar ook voor ons van belang om uw klacht in behandeling te nemen.

Wij verzoeken u vriendelijk de onderstaande klachtenprocedure te volgen alvorens u de klacht schriftelijk bij ons indient.
Sinds de oprichting van Ambaum Arbeids Analyse – Betervenlo BV beschikt onze organisatie over een eigen klachtenregeling. Tot op heden konden meningsverschillen of problemen, die zich incidenteel hebben voorgedaan, in de meeste gevallen worden opgelost. Helaas niet altijd, in dat geval vernemen wij graag uw reactie, zodat dergelijke teleurstellingen in de toekomst vermeden kunnen worden.
Een klacht kan worden ingediend door een cliënt van Ambaum Arbeids Analyse – Betervenlo BV.
Bespreek altijd eerst uw klacht met de bij uw traject betrokken medewerker(s) en probeer samen een oplossing te vinden. Als het probleem niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kunt u zich wenden tot de directeur van Ambaum Arbeids Analyse – Betervenlo BV.
Wordt een klacht niet in behandeling genomen, wordt u daarvan binnen vier weken na datum van ontvangst van uw klacht schriftelijk op de hoogte gesteld. Wordt uw klacht in behandeling genomen, wordt de klacht binnen zes weken na ontvangstdatum van de klacht afgehandeld. Wanneer er reden is deze termijn van zes weken gemotiveerd te verlengen, wordt u daarvan binnen deze termijn schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

Rapportage aan de opdrachtgever

 

In het geval dat er één of meerdere zijn ingediend, brengt Ambaum Arbeids Analyse – Betervenlo BV hierover per kwartaal (op 1 april, 1 juli etc.) een rapportage uit aan de opdrachtgever. In deze rapportage zal inzicht worden verschaft over de aard, de aantallen, de frequentie van de klachten, evenals over de wijze van afdoening en de afdoening termijnen. De klachten coördinator rapporteert jaarlijks aan de directie van Ambaum Arbeids Analyse – Betervenlo BV. De directie van Ambaum Arbeids Analyse – Betervenlo BV analyseert de klachten en neemt waar nodig verbetermaatregelen.